Celkem: 0,00 Kč

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti CZECH KÖNIG, s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.picobello-shop-cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.picobello-shop.cz je společnost CZECH KÖNIG, s.r.o., sídlem Dřevařská 491, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 26011131, DIČ.: CZ26011131, zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19984.

Místem plnění ze všech smluvních vztahů je CZECH KÖNIG, s.r.o., Dřevařská 491, 500 03 Hradec Králové a v případě osobního odběru odběrní místo prodávajícího CZECH KÖNIG, s.r.o., Dřevařská 491, 500 03 Hradec Králové.

2. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.picobello-shop.cz odeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit telefonicky, e-mailem nebo jiným elektronickým způsobem.  

Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu má spotřebitel elektronický přístup ke kupní smlouvě nebo je možné si ji na žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

3. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, tzn. např. písemným prohlášením v papírové podobě nebo elektronické e-mailem, atd. nebo ústně telefonicky.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese sídla společnosti, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, prodávající uplatní náhradu škody, spotřebitel souhlasí s úhradou neúplného, poškozeného či viditelně opotřebeného zboží v plné výši.

4. Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

5. Doprava

Náklady na přepravné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího.

6. Platební podmínky

Dobírka - peníze v hotovosti nebo platební kartou za zboží platí kupující až při převzetí zboží řidiči přepravní služby v uvedené měně.

7. Práva z vadného plnění

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese pro zaslání a osobní doručení zboží: CZECH KÖNIG, s.r.o., Dřevařská 491, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

8. Řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou tzv. ADR – Alternative Dispute Resolution

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Ceny a platnost nabídky​ 

Všechny ceny jsou uvedeny s CZ DPH 21%, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad.

Slevy na zboží se řídí dle platné legislativy.

11. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Po uskutečnění objednávky, bude předán e-mail zákazníka, jméno, adresa, telefonní číslo přepravní společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 25101, potřebné k identifikaci objednávky, přepravě a doručení zásilky, s čímž kupující výslovně souhlasí.

12. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 6. ledna 2023.